புதிய அவையம்

ISSN : 2456-821X

இதழாசிரியர்கள்

தலைமை இதழாசிரியர்
முனைவர் பொன்.செல்வக்குமார்,

துறைத்தலைவர், தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: selvakumar@shctpt.edu

இணையாசிரியர்கள்
முனைவர் கி.பார்த்திபராஜா,

உதவிப்பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: parthibaraja@shctpt.edu

முனைவர் ஆ. பிரபு,

உதவிப்பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: aprabu@shctpt.edu

முனைவர் க. மோகன்காந்தி,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: mohangandhi@shctpt.edu

முனைவர் ம. சரளாதேவி,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: saraladevi@shctpt.edu