புதிய அவையம்

ISSN : 2456-821X

ஆசிரியரின் அறிவுறுத்தல்

கட்டுரை மதிப்பீடு

 1. ஆய்வுக் கட்டுரைகள் அனைத்தும் மதிப்பீட்டுக் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள பேராசிரியர்களின் பார்வைக்கு உட்பட்டு மதிப்பீடு செய்யப்படும்.
 2. தரமான, சிறந்த கட்டுரைகள் மதிப்பீட்டுக் குழுவினரால் தெரிவு செய்யப்பட்டு, அவை மட்டுமே வெளியிடப்படும்.

மதிப்பீட்டுக்குழு வல்லுநர்கள்

முனைவர் பா. ஆனந்தகுமார்,

பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம்,
காந்திகிராமம்,
திண்டுக்கல் - 624 302.
மின்னஞ்சல்: anandkumargri@yahoo.co.in

முனைவர் சு.சதாசிவம்,

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
சென்னைக் கிறித்தவக் கல்லூரி,
சென்னை - 600 059.
மின்னஞ்சல்: semmoodhai@gmail.com

முனைவர் ஆ. ஜோசப் சார்லி ஆரோக்கியதாஸ்,

தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,
அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி),
கருமாத்தூர்,
மதுரை - 625 514.
மின்னஞ்சல்: josephcharlie1974@gmail.com

முனைவர் ஆ.மரிய தனபால்

உதவிப் பேராசியர், தமிழாய்வுத்துறை,
தூய வளனார் தன்னாட்சிக் கல்லூரி,
திருச்சிராப்பள்ளி - 620002.
மின்னஞ்சல்: dhanabalsjc@gmail.com

முனைவர் ஞா. பெஸ்கி,

இணைப் பேராசியர் & துறைத்தலைவர்,
தமிழாய்வுத்துறை,
தூய வளனார் தன்னாட்சிக் கல்லூரி,
திருச்சிராப்பள்ளி –620002.
மின்னஞ்சல்: beschig@gmail.com

முனைவர் N. குமாரி,

உதவிப் பேராசியர் & துறைத்தலைவர்,
தமிழ்த்துறை,
அக்ஸீலியம் கல்லூரி (தன்னாட்சி),
வேலூர் – 632 006
மின்னஞ்சல்: jeevikumarioct31@gmail.com

For the attention of the authors

Evaluation of Articles

 1. All research papers will be evaluated subject to the views of the Editorial Experts who are part of the Editorial Board.
 2. Quality and best articles will be selected by the review committee and only those will be published.

External Subject Expert Committee

Dr. P. ANANDAKUMAR,

Professor of Tamil, Department of Tamil,
The Gandhigram Rural Institute (Deemed University),
Gandhigram, Tamilnadu – 62430
Email: anandkumargri@yahoo.co.in

Dr. S. SATHASIVAM,

Assistant Professor, Department of Tamil,
Madras Christian College, Tambaram,
Chennai – 600 059, Tamil Nadu
Email: semmoodhai@gmail.com

Dr. JOSEPH CHARLIE AROCKIA DOSS,

Associate Professor & Head, Department of Tamil,
Arulanandar College, Karumathur - 625514
Madurai DT, Tamil Nadu
Email: josephcharlie1974@gmail.com

Dr. A. MARIA DHANABAL,

Assistant Professor, Department of Tamil,
St.Joseph’s College(Autonomous), Tiruchirappalli
Tamil Nadu - 620002.
Email: dhanabalsjc@gmail.com

Dr. G. BESCHI,

Associate Professor & Head, Department of Tamil,
Dean, School of languages and Culture,
St.Joseph’s College(Autonomous), Tiruchirappalli
Tamil Nadu -62000,
Email: beschig@gmail.com

Dr. N. KUMARI,

Assistant Professor & Head, Department of Tamil,
Auxilium college (Autonomous),
Vellore - 632 006, Tamilnadu,
Email: jeevikumarioct31@gmail.com

இதழின்நோக்கங்கள்

தமிழாய்வுப் பரப்பில் புதிய சிந்தனை, புதிய பொருண்மை, புதிய செய்தி என்கிற அடிப்படையில் ஆய்வுகளை வெளிக்கொணர்வதே இவ்இதழின் நோக்கமாகும்.

கட்டுரையாளர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள்

ஆராய்ச்சிக் கட்டுரையின் அமைப்பு

உள்ளடக்கம்

 1. தலைப்பு
 2. கட்டுரையாளரின் பெயர், தகுதிகள், மின்னஞ்சல், தொடர்பு எண்
 3. தொடர்புமுகவரி
 4. ஆய்வுச் சுருக்கம்
 5. முன்னுரை்
 6. ஆய்வு நெறிமுறைகள்
 7. முடிவுகள்
 8. இணைப்புகள் (இருப்பின்)
 9. மேற்கோள்கள்
தலைப்பு
 1. தலைப்பு தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் பொருண்மை விவாத அடிப்படையிலும் அமைதல் வேண்டும்.
 2. தலைப்பு 14 (Font size) எழுத்தளவில், தடித்த (Bold) எழுத்துருவில் இருத்தல் அவசியம்.
 3. தலைப்பு வெளிப்படையாக அமைதல் வேண்டும், சுருக்கக் குறியீடுகள் ஏனைய குறியீடுகள் போன்றவை பயன்படுத்தக்கூடாது.
கட்டுரையாளர்
 1. ஆய்வுச் சுருக்கம் சமர்ப்பிக்கையில் ஒவ்வொரு கட்டுரையாளரும் தமது பெயர், முதலெழுத்து (Initial) தகுதிகள், முழுமையான முகவரி, தாம் சார்ந்துள்ள நிறுவனம் குறித்த தகவல்களைக் குறிப்பிட வேண்டும்.
 2. ஆய்வுச் சுருக்கத்தில் இடம் பெறும் தகவலின் அடிப்படையில் முழுக்கட்டுரையினையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதற்கு முழுப் பொறுப்பும் அக்கட்டுரையாளரே ஆவார்.
ஆய்வுச் சுருக்கம்
 1. ஆய்வுச் சுருக்கம் 250 சொற்களுக்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும். ஒரே பத்தியாக (Paragraph) இருத்தல் நலம். ஆய்வுச் சுருக்கம் கட்டுரையாளரின் தலைப்பிற்குள் அவரது சொந்தக் கருத்துக்களைத் தாங்கியதாக இருத்தல் வேண்டும். மேற்கோள்கள் இங்கு கட்டாயம் இடம் பெறக்கூடாது.
 2. முன்னுரை - கட்டுரையின் சிக்கல்களை முன்வைத்து தெளிவாக அமைத்தல் வேண்டும். தலைப்பின் பின்னணி, ஆய்வுக் கருதுகோள் ஆகியவற்றைத் தெளிவாக வலியுறுத்தல் வேண்டும். கட்டுரையின் உட்கருத்தை விவரிப்பதாகவும் தெளிவாகவும் முன்னுரை அமைய வேண்டும்.
ஆய்வு நெறிமுறைகள்
 1. கட்டுரையில் பின்பற்றப்படும் ஆய்வு நெறிமுறைகளை கட்டாயம் விவரிக்க வேண்டும்.
 2. நெறிமுறைகள் எவ்வாறு கையாளப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்த விபரங்களும் இடம் பெற வேண்டும்.
முடிவுகள்
 1. தேர்ந்து கொண்ட கருதுகோளினைப் பயன்படுத்தி, நிறுவி ஆய்வு முடிவுகளை எடுத்துரைக்க வேண்டும்.
 2. சுருக்கமாகவும், தெளிவாகவும் முடிவுரை அமைய வேண்டும்.

பிண்ணிணைப்புகள்

 1. நிழற்படங்கள்
 2. வரைபடங்கள்
 3. அட்டவணைகள்
 4. புள்ளி விபரங்கள்
 5. மேலும்…

மேற்கோள்கள்

 1. ஆய்வுக் கட்டுரையில் பயன்படுத்திய சான்றெண்களுக்கு ஏற்ற விளக்கங்களையும், பயன்படுத்திய மேற்கோள்களுக்கான விளக்கங்களையும் அதற்குரிய நூலாசிரியர்கள், நூல்களின் பெயர் போன்ற விபரங்களை மிகச் சரியாக எடுத்துரைக்க வேண்டும்.
 2. பயன்பட்ட அகராதிகள், இதழ்கள், கலைக் களஞ்சியங்கள் குறித்த விளக்கங்களைப் பதிப்பு, ஆண்டு போன்றவற்றைத் தெளிவுறக் குறிப்பிட வேண்டும்.
 3. பயன்பட்ட இணையதளங்கள், தரவுத்தளங்கள், வலைப்பக்கங்கள் தொடர்பான முகவரிகளை மிகச் சரியாகக் குறிப்பிட வேண்டும்.

இறுதிக்கட்டுரை

 1. கட்டுரை 6 பக்கங்களுக்குக் குறையாமலும் 8 பக்கங்களுக்கு மிகாமலும் இருத்தல் வேண்டும்.(ஆய்வுத் தேவை கருதி பக்கங்கள் மிகுந்தால் நலம்) ஒருங்குறி (UNICODE - vijaya) எழுத்துருவில் மட்டுமே தட்டச்சு செய்ய வேண்டும்.
 2. பிழைத் திருத்தம் இன்றி கட்டுரையினை வடிவமைக்கவும்.
 3. கூடுமான வரையிலும் இதுவரை பிறரால் சிந்திக்கப்படாத, காலத்திற் கேற்ற பொருண்மைகளில் சுயமான முடிவுகளை வெளிப்படுத்தக் கூடியதாகக் கட்டுரை அமைதல் வேண்டும்.
 4. குறித்த தேதிக்குள் கட்டுரையினைப் பதிவேற்றம் (Upload) செய்திடல் வேண்டும்.
 5. கட்டுரைகள் வல்லுனர் குழுவின் (Editorial Board) பரிந்துரைக்குப் பின்னரே ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.
 6. தாமதமாக வரும் கட்டுரைகள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது.

கட்டுரையாளர்கள் கவனத்திற்கு

 1. கருத்துத் திருட்டு (Plagiarism), கூறியது கூறல் போன்ற ஆய்வுக்கு உகந்ததல்லாத செயல்களில் ஈடுபடுவது குற்றச் செயலாகும்.
 2. கட்டுரையில் தாங்கள் குறிப்பிடும் கருத்துக்களுக்கு தாங்களே பொறுப்பாவீர்கள்.
 3. கூடுதல் விபரங்கள் அறிய, தொடர்பு கொள்ளவும் – 94424 11730, 77087 39388

Objectives of the Journal

The aim of this Journal is to bring out research based on new thinking, new idealism and Innovative Research Ideas in the field of Tamil Studies.

Guidelines for Authors

Structure of research paper

Content

Author's Name, Qualifications, Email ID, Contact Number Communication Address.

 1. Title
 2. Summary of the Study
 3. Introduction
 4. Research Methodology
 5. Conclusion / Findings
 6. Quotations
 7. Notes
 8. References
 9. Links (if any)
Title
 1. The topic should be clear, descriptive and logically based on discussion. Title 14 (Font size) should be in bold font. The title should be clear and no abbreviations or symbols should be used.
Authors
 1. While submitting the abstract, each writer should mention his/her name, first Name, qualifications, complete address and information about the institution to which he/she belongs. A full article should be submitted based on the information contained in the abstract. The author is solely responsible for that.
Summary of the Study (Abstract)
 1. Abstract should not exceed 250 words. It is good to have a single paragraph. The abstract should contain the author's own views within the title. Quotations are not necessarily included here. Introduction – should clearly set out the issues of the essay. Background of the topic, research hypothesis should be clearly emphasized. The introduction should clearly describe the content of the article.
Research ethics
 1. The study followed must be described in the article. Details of Research Methods have been handled should also be included.
Findings
 1. Using the selected hypothesis, establish and present the results of the study. Conclusion should be concise and clear
Sources
 1. Footnote, Relevant Images, Maps, Tables, Statistics etc...
Quotations
 1. The appropriate explanations for the references used in the research paper and the explanations for the quotations used, the corresponding authors, the names of the books, etc. should be mentioned very correctly.
 2. References to dictionaries, journals, art archives used should clearly mention edition, year etc.
 3. Addresses of websites, databases, web pages used should be mentioned correctly.
Final Paper
 1. Article should be not less than 5 pages and not more than 10 pages. Minimum 1500 words and maximum 3000 words. (If more pages are fine considering the need of the study) should be typed in TAMIL UNICODE – ( in TAMIL vijaya font only & in ENGLISH Times New Roman 12 points )
 2. Format the article without proof reading. As far as possible, the essay should be able to express one's own conclusions on ideas that have not been thought of by others. The article should be uploaded by the specified date.
 3. Articles will be accepted only after the recommendation of the Editorial Board. Late submissions will not be accepted
 4. Plagiarism is a criminal offense involving activities that are not conducive to research. You are responsible for the opinions you express in the article.

For More Details:

 1. Contact.
 2. Editor in Chief : Dr P. SELVAKUMAR 94424 11730
 3. Technical In charge : Dr A. PRABU 77087 39388